B-RING Aktiebolag erbjuder högkvalitativa B-RING-varumärkeskomponenter med hänsyn till en bred kundkrets behov och önskemål. Syftet med garantin är att säkerställa kundnöjdheten med de erbjudna produkterna och den kvalitativa servicen. B-RING-produkterna har följande garantiperioder. • PRAKTISK produktlinje. Garanti 20 000 km eller 6 månaders användning • FÖRST produktlinje. Garanti 30 000 km eller 1 års användning • HÄRDIG produktlinje. Garanti 50 000 km eller 2 års användning

Förfarandet som kunden bör följa vid eventuella frågor om kvaliteten på B-RING-produkterna:

Kunden bör skicka en förfrågan om att avhjälpa brister direkt till säljaren som sålde varorna eller till B-RING Aktiebolag på e-postadressen support@b-ring.se När man lämnar in ett krav, ska man bifoga en beskrivning i fritt format som innehåller information om varumärke, modell och modifiering av bilen, den körsträcka som täcks med denna del och en detaljerad beskrivning av problemet, om möjligt med foton av den diskuterade delen. Den aktuella garantipolicyn fastställer följande regler: Delar som ersatts under garantin kan senare krävas av B-RING Aktiebolag för kontroll av berättigandet för ersättning, samt för att genomföra olika tester och forskning. Om det inte bekräftas av kunden att det finns ett fel, är kostnaderna för ogrundad ersättning av delen inte föremål för betalning av B-RING Aktiebolag. Installationen av B-RING-produkter på ett fordon ska utföras av kompetent teknisk personal, med genomförandet av lämplig diagnostik och användning av lämpliga verktyg och reparations teknik. Om dessa villkor inte uppfylldes, förbehåller sig B-RING Aktiebolag rätten att vägra ersättning. Ersättning för företagspersonalens tillfälliga kostnader för diagnostik (till exempel en provkörning med en mästarmottagare) utförs inte av B-RING Aktiebolag under garantin.

Garantin täcker inte skador som uppstår under transport och mellanliggande lagring av produkter i produktförsäljares lager och deras filialer, samt skador som orsakas av bristande efterlevnad av kraven på kvaliteten på transport och lagring av nya produkter.

 

Garantiundantag

Missad vinst/intäkt och andra indirekta förluster (förluster från oförmågan att använda utrustningen, förlust av tid, olägenhet och efterföljande finansiella förluster i samband med inträffandet av ett garantifall) kan inte kompenseras inom ramen för garantin. Garantiåtaganden täcker inte naturligt slitage och skador som uppstått som ett resultat av överbelastning, felaktigt underhåll eller att man gjort otillåtna ändringar i designen.

Garantiåtagandena för delen gäller inte om funktionsfel eller skador uppstod som ett resultat av följande: Produkten utsattes för okvalificerad reparation, teknisk underhåll eller felaktig vård. Delar som inte godkänts av biltillverkaren installerades på bilen, eller produkten modifierades på ett sätt som inte godkänts av biltillverkaren (tuning). Köparen följde inte instruktionerna för drift, underhåll och vård av produkten som anges i instruktionsmanualen, serviceboken eller andra reglerande dokument för fordonet. Köparen använde bränsle-smörjmedel och driftsvätskor som inte överensstämmer med specifikationerna i bilens driftmanual. Metoden för installation av delen överensstämmer inte med biltillverkarens instruktioner eller delens manual. Funktionsfelet uppstod på grund av naturligt slitage, mekanisk påverkan eller en olycka. I synnerhet gäller garantin inte förbrukningsvaror och smörjmedel, andra element som utsätts för slitage, eller fordonet användes för tävlingar eller lopp, och det finns skador relaterade till individuella körfunktioner och tekniker.

Vid svårigheter under behandlingen av ansökningar, vänligen skriv till e-postadressen support@b-ring.se.

B-RING

se

Kontakta oss